ทีมวิทยากร

ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

  การศึกษา
   ปริญญาโท–เอก U. of Southern California, USA
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


  ประสบการณ์ทำงาน
   ประสบการณ์ Wealth Management 10 ปี
   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI), ก.ล.ต., สถาบันการเงินและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง
   กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
   วิทยากรรับเชิญประจำรายการชั่วโมงทำเงิน ช่อง TNN

มานะ ตั้งพิเชษฐโชติ CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ประสบการณ์ทำงาน
  General Manager บริษัท CMSK จำกัด                 ประสบการณ์ด้านการลงทุนมากกว่า 10 ปี
  นักวางแผนการเงิน, แผนการลงทุน และแผนประกันชีวิต
  วิทยากรให้กับสถาบันการเงิน และสถานศึกษา

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท MBA นิด้า
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ Wealth Management มากกว่า 8 ปี
  กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลบริษัท Bill Morrisons Kompass Wealth Management (BMK)
  วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

 การศึกษา
  ปริญญาโท-เอก การเงิน สหรัฐอเมริกา

 ประสบการณ์ทำงาน
  อาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ สอนเรื่องการเงินการลงทุนให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
  ร่วมพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP
  Columnist เรื่องการเงินการลงทุนให้แก่ WealthyThai.com

ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA Young-Executive จุฬาลงกรณ์
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)


 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ วางแผนการเงิน มากกว่า 9 ปี
  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
  นักเขียนบทความด้านการเงิน
  เจ้าของเพจและช่อง YouTube MeeMoney

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท MIS จุฬาฯ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์


 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ด้าน Wealth Management มากกว่า 8 ปี
  วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, คปภ, และสถาบันการเงินชั้นนำ

สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®

 การศึกษา
  CFA Level 2 (Chartered Financial Analyst)
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) นิด้า


 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากกว่า 35 ปี
  วิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
  เจ้าของงานเขียน Pocket Book “กลยุทธ์ภาษี..เรื่องง่ายๆใกล้คุณ”

สรวงพิเชฎฐ์ หลายชูไทย CFP®

 การศึกษา
  
Certified Financial Planner (CFP)

 ประสบการณ์ทำงาน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CE0) บริษัท แพลนท์คอนซัลแทนท์ จำกัด
  ประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 10 ปี
  วิทยากรให้กับทาง ตลาดหลักทรัพย์ สมาคม รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

เธียรทยะ ฌอสกุล CFP®

 การศึกษา
  บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำงาน
  นักวางแผนการเงิน บริษัท แพลนท์คอนซัลแทนท์ จำกัด
  อดีตผู้จัดการอาวุโส บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  Guest Speaker ด้านการวางแผนการเงินให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
  ผลงานการเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กตีพิมพ์ และ               e-book "เกษียณแบบ Well Done  สุขแบบพอดี"

ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล CFP®

 การศึกษา
  Master of Science (Financial Management, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University)
  Bachelor of Business Administration (Integrative Business Management), first class honor, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University

 ประสบการณ์ทำงาน
  Managing Director at Your Wisdom Co., Ltd.
  วิทยากร Wealth Management Course with CONC Thammasat University
  วิทยากร Investment Consultant License Course 
  Independent Financial Advisor at Phillip Securities (Thailand)

ปิยะ สุราสา CFP®

 การศึกษา
  Bachelor degree in Environmental Engineering : Khon Kaen University

 ประสบการณ์ทำงาน
  รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
  นักวางแผนการเงินอาวุโส บจ.อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ 
  วิทยากรอิสระ 
  ผู้ออกแบบหลักสูตรและผู้บรรยายหลักสูตร CFP สถาบัน CMSK

อัจกร การตูม CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี การบัญชี ธรรมศาสตร์


 ประสบการณ์ทำงาน
  Independent Financial Planner & Investment Consultant
  อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
  อาจารย์ที่ปรึกษา SMEs ด้านการจัดการ การตลาด และการจัดทำแผนธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป 
  อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ Smart Enterprise กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP®

 การศึกษา
  Master of Science (Finance) Bangkok University
  Master of Business Administration for Modern Managers, Ramkhamhaeng University

 ประสบการณ์ทำงาน
  อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
  Vice President, Institutional Private Fund, Kasikorn Asset Management (KAsset)

ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์

 การศึกษา
  Doctor of Philosophy (Development Administration) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  
Master of Science (Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำงาน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต)
  ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  วิทยากรของสถาบันและหน่วยงานชั้นนำต่างๆ

อ.ยุทธพงศ์ แสงรัตน์ CFP®

  การศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์วางแผนการเงินแบบองค์รวมให้กับลูกค้าบุคคลมากกว่า 10 ปี
  วิทยากรของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และให้คำปรึกษาแผนการเงินส่วนบุคคล
  วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินให้กับมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน
  ประสบการณ์ Provident Fund Specialist บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  เจ้าของ Facebook Page และ YouTube Channel “วางแผนการเงิน by Yuttapong CFP”

วิวรณ์ แมทธิว รัตนธราธร, CFA

 การศึกษา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท MBA Finance จาก La Sierra University
  ปริญญาโท MS Global Commerce and Finance จาก Claremont Graduate University

 ประสบการณ์ทำงาน
  ผู้แนะนำการลงทุน
  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรอิสระ
  นักลงทุนสัมพันธ์
  นักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน

อ.ทศพร เสียงสุคนธ์ CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท การตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรม Engineer/Software 7 ปี
  ประสบการณ์ ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 8 ปี 
  ประสบการณ์ Wealth Management มากกว่า 6 ปี 
  Financial Advisor Team Leader (FINNOMENA)
  วิทยากรอิสระ
  เจ้าของเพจและช่อง YouTube MoneyWePlan

อ.ณปภัช พิทักษ์ศิริพรรณ AFPT

 การศึกษา
  Master of Art in Business and Managerial Economics, Chulalongkorn University
  Bachelor of Art in Economics, Chiang Mai University


 ประสบการณ์ทำงาน
  วิทยากร และที่ปรึกษาวางแผนการเงิน (ผู้บริหารหน่วย - วางแผนการเงินนิติบุคคล)
  เจ้าของธุรกิจ บริษัทส่งออกและขายสินค้าในประเทศ
  อดีต First Vice President : Kasikornbank ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการวางแผนกลยุทธ์ การขาย การตลาด และบริหารความสัมพันธ์ กลุ่ม SME และ Wealth Customers
  ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านการขายและการตลาด ในธุรกิจ FMCG และ Retail Business

อ.ญาดา กาญจนิศากร CFP®

 การศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำงาน
  นักวางแผนการเงินอิสระ
  ผู้เขียน “Money Essentials for Jobbers: คู่มือวางแผนการเงินวัยทำงาน”
  เจ้าของเพจ Fahyada 
  วิทยากรและผู้ดำเนินรายการด้านการเงิน

อ.ธนภัทร  ธนิชานนท์ IP

 การศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 ประสบการณ์ทำงาน
  วิทยากรและผู้ดำเนินรายการอิสระ
  ประสบการณ์ Course Director สถาบัน 360 Academy 
  ประสบการณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรด้านการลงทุน สถาบัน Wealth Formation Academy
  ประสบการณ์ วิทยากรด้านการเงิน รายการกุญแจสู่โลกการเงินทางช่อง TNN2

อ.สุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย CFP®

  คุณวุฒิและใบอนุญาต
  Certified Financial Planner : CFP
  Fellow Chartered Financial Practitioner : FChFP
  Chartered Life Practitioner : ChLP
  Investment Planner : IP


 ประสบการณ์ทำงาน
  CEO บริษัท Sigma Planner จำกัด
  ประสบการณ์ Wealth Management กว่า 10 ปี
  วิทยากร MDRT Annual Meeting & Global Conference 2019
  คณะกรรมการหลักสูตร ICSB สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก 2564-2566
  คณะกรรมการบริหารสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(THAIFA) ปี 2562-2564
  ประธานสโมสร FA Club สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(THAIFA) ปี 2562-2564
  วิทยากรบรรยายด้านการวางแผนการเงิน แก่องค์กรและสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ