สิ่งที่เราทำ

จัดฝึกอบรมสำหรับ ผู้ที่ต้องการใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ ด้านการเงิน การลงทุน และ Wealth Management รวมถึงการจัดสัมมนา เพื่อให้ความรู้กับ บุคคลทั่วไป CMSK-Academy มุ่งเน้นในประสิทธิภาพ การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมบรรลุเป้าหมาย
   สอบใบอนุญาตผ่านในระยะเวลาที่ต้องการ
   ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ

   นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแนะนำ
CMSK In-House Group
CMSK In-House group เป็นลักษณะการจัดอบรมสัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การจัดพนักงานไปฝึกอบรมแบบ PUBLIC อาจไม่ได้เนื้อหาหลักสูตรหรือแนวทางตรงตามความต้องการ การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ วิทยากรจะใช้หลักการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจทั้งขบวนการและนำไปปฎิบัติงานได้จริง

  บรรยากาศการอบรม