ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง IC License ใหม่ (มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 61)

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบอนุญาตตามเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไปคือ การจัดประเภทผู้แนะนำการลงทุน ตามความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ลงทุน ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อทั้งกลุ่ม IC ปัจจุบันและผู้สนใจขึ้นทะเบียน IC รายใหม่

โดย IC จะถูกแบ่งตาม "ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ให้คำแนะนำได้" ซึ่งตามเกณฑ์ใหม่นี้ได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ตราสารทั่วไป คือ หุ้น/ตราสารทุน, กองทุนรวม และตราสารหนี้ ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
       2.1 กองทุนรวม และตราสารหนี้ ที่มีลักษณะซับซ้อน
       2.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า


Plain Products และ Complex Products คืออะไร

ผลกระทบต่อกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน (Exciting IC)

กรณีผู้แนะนำครอบคลุมได้หลายผลิตภัณฑ์
IC ตลาดทุน IC หลักทรัพย์ และ IP จะได้รับสิทธิ์การเข้าอบรมในหลักสูตรปรับคุณสมบัติ (หลักสูตร Migration) เพื่อโอนย้ายไปสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนตามโครงสร้างใหม่ ทั้งนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี (2561-2563) โดยในระหว่างนี้ IC กลุ่มนี้สามารถขาย Products ตามโครงสร้างปัจจุบันตามเดิมได้

การให้คำแนะนำตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
             กรณีผ่านการอบรมเพื่อปรับคุณสมบัติ สามารถแนะนำการลงทุนได้ตามสถานะ License ของตนเองได้ในขณะนั้น
             กรณีไม่ผ่านการอบรมภายในปี 2563 จะถูกปรับลดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ โดยดูแลแค่เฉพาะ Plain Products (ตราสารทุน, กองทุนรวม, ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน)

แนวทางการปรับคุณสมบัติ (หลักสูตร Migration)

License ปัจจุบัน License ตามโครงสร้างใหม่ อบรมเพิ่มเติม
กรณีไม่เข้ารับการอบรม หรืออบรมไม่ครบภายในระยะเวลา 3 ปี
IP
ผู้วางแผนการลงทุน (IP) 

Plain+Complex (Module 1 และ 2)
Module 1-2 
IP

(วางแผนการลงทุนได้เฉพาะ Plain Products)
5IC ตลาดทุน ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 

Plain + Complex (Module 1 และ 2) 
Module 1-2 
IC Plain 
IC หลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 

Plain + Complex (Module 1) 
Module 1 
IC Plain 

ข้อมูลเพิ่มเติ: หลักสูตร Migration สามารถนับชั่วโมงต่ออายุได้

*หลักสูตร Complex Module 1 คือ การอบรมเกี่ยวกับกองทุนและตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซ้อน (อบรมขั้นต่ำ 6 ชม.)
**หลักสูตร Complex Module 2 คือ การอบรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อบรมขั้นต่ำ 3 ชม.) 

หลังจาก Existing IC ได้อบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลหลังการอบรมหลักสูตรต่ออายุฯ ครบถ้วนแล้วระบบงานของสำนักงาน จะทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตให้อัตโนมัติ (ภายใต้กรอบเวลาที่สำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

ทั้งนี้ Existing IC สามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองผ่านระบบ ORAP (Online Registration and Approval System) ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th