เหมาะสำหรับใคร?

ผู้ที่ต้องการสอบคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ก่อนจะสมัครสอบได้นั้นจะต้องผ่านการอบรมโดยสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ ซึ่ง CMSK Academy โดยบริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับอนุญาต (ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่)

อบรมเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

หลักสูตร CFP ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 Modules ดังนี้

Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ
 รายละเอียดหลักสูตร   สมัครอบรม 
Module 2 การวางแผนการลงทุน
 รายละเอียดหลักสูตร   สมัครอบรม 
Module 3 การวางแผนประกัน
 รายละเอียดหลักสูตร   สมัครอบรม  
Module 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 รายละเอียดหลักสูตร   สมัครอบรม 
Module 5 การวางแผนภาษีและมรดก
 รายละเอียดหลักสูตร   สมัครอบรม 
Module 6 การจัดทำแผนการเงิน
 รายละเอียดหลักสูตร   สมัครอบรม