หลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ (ติว)หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ®

          การติวสอบ CFP® จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP® แต่ยังไม่มีความมั่นใจและยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่มากพอ ซึ่งก่อนที่จะสอบได้นั้นจะต้องผ่านการอบรมตามที่สมาคมฯ กำหนดก่อน
           "โดยทางวิทยากรจะสรุปเนื้อหาที่สำคัญและเข้าใจง่าย"

Module1พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ
รายละเอียด

Module2 : การวางแผนการลงทุน
รายละเอียด

Module3 : การวางแผนประกันภัย
รายละเอียด

Module4 : การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
รายละเอียด

Module5 : การวางแผนภาษีและมรดก
รายละเอียด

Module6 : การจัดทำแผนการเงิน
รายละเอียด