หมายเหตุที่ควรทราบ กรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้าอบรมในรอบที่ได้มีการสมัครและชำระเงินไว้แล้วนั้น
หากท่านต้องการเลื่อนรอบการ อบรม หรือ ทบทวน ทางสถาบันฯ ขอเรียนแจ้งท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบตามเกณฑ์ที่
ทางสถาบันฯ ได้กำหนดไว้ใน "ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบ" ซึ่งอ้างอิงค่าธรรมเนียมตามที่ระบุด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบ
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรทบทวน
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรกอย่างน้อย 30 วัน 500 บาท 500 บาท
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรก 15-30 วัน 1,000 บาท 800 บาท
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรก 8-14 วัน 1,500 บาท 1,000 บาท
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรก 3-7 วัน 2,000 บาท 1,200 บาท
- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้ธรรมเนียมในการเลื่อนรอบตามเกณฑ์ 3-7 วัน และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)
ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ ไม่สามารถเลื่อนรอบได้
- การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้ ไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปี, ข้ามหลักสูตร หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ ไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปี, ข้ามหลักสูตร หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้