หลักสูตรอบรม

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ 6 ชุดวิชา ดังนี้

- ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial  Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards)
- ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
- ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
- ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
- ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
- ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
การเข้ารับการอบรมในชุดวิชาที่ 6 จำเป็นต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 - 5 ก่อน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้โดยตรงกับสถาบันอบรม CMSK Academy

Fanpage: www.facebook.com/mycmsk
Line ID: @cmsk
โทรศัพท์: 092-270-2115

ข้อมูลอ้างอิงจาก website: http://www.tfpa.or.th/2017/cfp.php?id=17&sub=19


ระยะเวลาการอบรม

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแต่ละชุดวิชา มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น

 • การอบรมในห้องเรียน (classroom) จำนวน 24 ชั่วโมง
 • การศึกษาด้วยตนเอง (self study) จำนวน 16 ชั่วโมง
ข้อมูลอ้างอิงจาก website: http://www.tfpa.or.th/2017/cfp.php?id=17&sub=20

การขอยกเว้นการอบรม

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด สามารถขอยกเว้นการอบรมได้ในบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) หรือขอยกเว้นการอบรมทั้งหมดทุกวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)

การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review)
ผู้สมัครที่มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาการอบรมในบางชุดวิชา เนื่องจากมีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นขอยกเว้นการเข้า   อบรมในชุดวิชานั้นๆ ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์
รายละเอียด
ได้รับการยกเว้นการอบรม
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ.
 • วิชาบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
 • ภาษีพื้นฐาน (Taxation)
 • มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

วิชาการลงทุน (Investment) และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

วิชาการประกันภัย (Insurance)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
มีใบอนุญาตปฏิบัติงานจากหน่วยงานกำกับดูแล และยังคงดำรงสภาพดังกล่าว
 • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)
 • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
 • ผู้จัดการด้านการลงทุน
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมทุกชุดวิชา

ได้รับการยกเว้นการอบรม
รายละเอียด
คุณวุฒิวิชาชีพ
ชุดวิชาที่  1 - 6
ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. ในสาขาวิชา

 • การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ หรือ
 • บัญชี
มีคุณวุฒิวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

 • Certified Public Accountant (CPA)
 • Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) (Level 3)
 • Chartered Financial Analyst (CFA) (Level 3) หรือ
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม สามารถยื่นขอพิจารณาการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) ที่เมนู ระบบสมาชิก  (การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์สมาคมฯ ก่อน) ชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตปฏิบัติงาน (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้) หรือสำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด หรือสำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพตามที่กำหนด(กรณีการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม)
 • เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรองสำเนา
ค่าธรรมเนียม
 • การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา
 • การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท
  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม หากคำขอไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
ข้อมูลอ้างอิงจาก website: http://www.tfpa.or.th/2017/cfp.php?id=17&sub=21