หลักสูตร ติวสอบ CFP Module 5

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ผ่านหลักสูตรอบรม CFP Module 5 กับสถาบัน CMSK หรือจากสถาบันอื่นๆมาแล้ว ที่มีความต้องการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 ข้อสอบจำลอง (Mock Exam) 1 ชุด หลังการติวสอบ
 สรุปเนื้อหาแบบครบถ้วน ทั้งส่วนบรรยาย ตัวอย่างการคำนวณ รวมถึงบางส่วนที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนของสมาคมฯ
 ทบทวนเนื้อหาเนื้อหาที่สำคัญ 1 วันเต็ม 
 ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน
 มีการตอบคำถามผ่าน Line Group หลังการติว