CFP Module 5: การวางแผนภาษีและมรดก

ประกอบด้วยเนื้อหา ต่อไปนี้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
   โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษี

   กระบวนการวางแผนภาษี

   Workshop การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลภาษี
   กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   การจัดทำแผนภาษีของผู้มีเงินได้ประเภทต่างๆ
   แนวคิดในการวางแผนมรดก

   การจัดการทรัพย์สินขณะมีชีวิต

   การจัดการมรดก

   กระบวนการวางแผนมรดก


ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ครอบคลุม ครบถ้วน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับ
   หนังสือคู่มือสำหรับการเตรียมสอบ สรุปเนื้อหาที่จำเป็น สามารถอ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง
   เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
   ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบจำลอง 1 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
   อาหารกลางวันและของว่าง


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม