หลักสูตรอบรม CFP Module 1

ราคาท่านละ 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว)

ราคานี้รวม
   อาหารกลางวัน และ ของว่าง
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ
   เอกสารประกอบการอบรม
   ระบบทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบเสมือนออนไลน์


ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับ
สิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมคำถามทบทวน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย


CFP Module 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ

ประกอบด้วย เนื้อหา 8 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
บทที่ 2 เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
บทที่ 3 มูลค่าเงินตามเวลา
บทที่ 4 การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 8 การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมแบบฝึกหัดทบทวน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย