CFP® Module 2: หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
(อบรม Online ผ่านระบบ Zoom)

ประกอบด้วย เนื้อหา 11 บท ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 ตลาดการเงิน
บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
บทที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค
บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและการประเมินมูลค่า
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือความซับซ้อน
บทที่ 6การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก
บทที่ 7 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บทที่ 8 การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
บทที่ 9 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 10 การติดตาม และปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 11 การบริหารความมั่งคั่งและการเงินเชิงพฤติกรรม

ผู้อบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอื่น

    การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมี         
      ประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
    การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน
    การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
    การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง                    แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย และใบ Certificate
      รับรองผลผ่านการอบรม

สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม

- หนังสือของ TSI แบบ E-book
- เอกสารประกอบการอบรม (สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรอบรม)
- ระบบการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาผ่าน Line Group
- ข้อสอบ Mock Exam

สถานที่จัดอบรม

Virtual Classroom ผ่าน Program Zoom

    นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บ.

   สมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิติบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300 บ.

1. คลิกที่ >>ตรวจสอบสิทธิสมาชิกสมาคมฯ << เพื่อเข้าสู่ "ประเภท/สิทธิ           ประโยชน์ของสมาชิก" ของ website สมาคมฯ
2. ตรวจสอบรายชื่อจาก สมาชิกนิติบุคคล
   2.1. สถาบัน
   2.2. เครือสถาบัน

***หมายเหตุ : การรับส่วนลดเพิ่ม สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงการรับส่วนลด


   รีบสมัครก่อนเต็ม

ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน


สำคัญมาก: ข้อควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งอบรม

- ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเท่านั้น

- กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระค่าธรรมเนียม

- เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม

- บริษัทฯ ยึดข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข ใบละ 150 บาท

- กรณีต้องการเลื่อนการอบรมหลักสูตรอบรม หรือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ จะสามารถเลื่อนได้เฉพาะในหลักสูตรเดียวกันและมีการชำระค่าธรรมเนียมเลื่อนอบรมมาแล้วเท่านั้น

- สงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์เข้าอบรมให้เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ เต็มจำนวนเท่านั้น
(หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ ที่ได้ส่วนลดจากการสมัครพร้อมการอบรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) และจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์เริ่มต้น 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้

(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา

- รอบที่ต้องการอบรมซ้ำต้องมีระยะห่างจากการอบรมครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันอบรมครั้งใหม่

- ต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าสอบไม่ผ่าน ภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่จะอบรมครั้งใหม่

- ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง

- ต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันอบรมวันแรกวันละ 800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

- กรณีต้องการรับเอกสารประกอบการอบรมใหม่ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าติวซ้ำแล้วไม่มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนด CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมซ้ำในครั้งถัดไป

- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้

- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม